Leeg

ZAR 0.00

Algemene Reëls

Algemene Reëls

Let Wel:  Hierdie riglyne word opgestel met die veronderstelling dat, ten tyde van die kompetisies, daar nie strenger regulasies t.o.v. Covid-pandemie as die vlak 3 regulasies sal geld nie.  Daar sal te alle tye by die bepaalde regulasies gehou word.

1.  ALGEMEEN

 1. 1.1 Daar is ‘n stel algemene reëls wat sal geld vir alle afdelings; maar daar is ook ‘n stel besondere reëls wat vir elke afdeling spesifiek van toepassing sal wees. Vergewis u dus van die inhoud van beide stelle reëls.

  1.2 Hierdie reëls kan gewysig word deur die uitvoerende komitee en oortreding van die reëls kan lei tot diskwalifikasie.

  1.3 Alle klagtes, kommentaar en/of voorstelle kan gerig word aan:

  admin@limpopo-eisteddfod.co.za

  1.4  Die komitee, of individuele lede van die komitee neem geen verantwoordelikheid vir enige ongeval of gebeurlikheid wat mag voortspruit uit deelname aan die Eisteddfod nie.

 

2.  INSKRYWINGS

 1. 2.1 DATUMS:  Die Limpopo Eisteddfod vind plaas in twee afsonderlike kompetisie periodes. Die eerste kompetisies vind plaas gedurende MEI, wat die DANS- en Afrikaanse Redenaarsafdelings behels.Gedurende die AUGUSTUS word die kompetisies vir VOKAAL, INSTRUMENTAAL en DRAMA afgehandel.  Die sluitingsdatums vir die onderskeie kompetisies word aangedui by elke afdeling.  LET WEL: Laat inskrywings sal toegelaat word teen ‘n heffing van 50% van die oorspronklike fooi.  

  2.2 GEEN INSKRYWINGS sal aanvaar word ná die finale datum nie.

  2.3 Inskrywings kan SLEGS ELEKTRONIES op die webtuiste www.limpopo-eisteddfod.co.za. gedoen word. Betaling van inskrywingsgeld moet ook DIREK hier gedoen deur middel van ons PayFast portaal.

  2.4  Volledige, korrekte inligting op inskrywings is noodsaaklik ten einde te verseker dat name van deelnemers korrek gespel is op sertifikate.

  2.5 KODES is van spesiale belang ten einde te verseker dat deelnemers by die regte afdelings ingeskryf word.

  2.6 Waar OUDERDOMME gespesifiseer word, word die ouderdom op 30 Junie van die huidige jaar in ag geneem. In gevalle waar ouderdomme of grade vir GROEPE gespesifiseer word, word volgens die hoogste ouderdom of graad ingeskryf.

  2.7 Inskrywingsgeld word by elke afdeling aangedui.

  2.8 Slegs EEN sertifikaat sal uitgereik word aan groepitems met vyf of meer deelnemers.

  2.9 NB:  GEEN VERSKUIWINGS tussen items sal toegelaat word nadat die program gefinaliseer is nie.

  

3.  DEELNAME

 1. 3.1 Indien presiese datums en tye deelnemers nie minstens 10 dae voor die tyd te bereik nie, kontak asb die organiseerders. Indien enige botsings voorkom, kontak die organiseerders onmiddellik.

  3.2 ‘n Deelnemer en begeleier moet minstens 15 minute voor die tyd gereed wees om op te tree.

  3.3 Deelnemers en begeleiers wat laat opdaag mag hul reg om op te tree verbeur.

  3.4 Enige deelnemer aan die Eisteddfod mag deur die UItvoerende Komitee genooi word om aan die Galakonsert deel te neem.

 

4.  BEOORDELING

 1. 4.1 Deelnemers sal slegs toegelaat word om in die aangeduide sessie deel te neem. 

  4.2 Dit is die verantwoordelikheid van die kandidaat en/of die persoon verantwoordelik vir die inskrywing om hul te vergewis van die tyd en plek van optrede.  GEEN onderhandelings sal by die Eisteddfod gevoer word om op ‘n ander tyd as dit wat op die program aangedui word, op te tree nie.

  4.3 Die beslissing van die beoordelaar is finaal en geen bespreking en/of korrespondensie in die verband sal toegelaat word nie.

  4.4 Daar mag op GEEN WYSE voor, tydens of direk na optrede met die beoordelaar gekommunikeer word deur deelnemers, familielede of afrigters nie.

  4.5 Geen probleem sal by die beoordelaarstafel hanteer word nie. Indien enige probleme ontstaan, moet dit met die organiseerder uitgeklaar word.

  4.6 Direk na afloop van die beoordeling sal ‘n verslag aan elke deelnemer uitgereik word. NB: Die kommentaar sal deur die beoordelaar geskryf word in die taal van sy/haar  keuse (Afrikaans of Engels).  Simbole en seëls sal as volg toegeken word:

  Vir persentasies
  95 - 100 Goud A+++
  90 - 95 Goud: A++
  85 - 90 Goud: A+
  80 – 84 Goud: A
  75 – 79 Silwer: B+
  70 – 74 Silwer: B
  65 – 69 Blou: C+
  60 – 64 Blou: C

 2. Sertifikate sal so gou moontlik na afhandeling van beoordeling oorhandig word.

  4.8  Sertifikate word gedruk volgens inligting op die inskryfvorm.  Alle inligting moet gekontroleer word vir korrektheid.  Indien ‘n sertifikaat oorgedruk moet word weens foutiewe inligting op die inskryfvorm, sal ‘n fooi van R100 per sertifikaat gehef word.  In dergelike gevalle sal sertifikate slegs uitgereik word indien die versoek vergesel word van die betaling van die fooi.

  4.9 By Eie Keuse afdelings, moet ‘n kopie van die werk wat aangebied word, by die beoordelaarstafel ingehandig word vir gebruik deur die beoordelaar.  Hierdie kopieë sal vernietig word na afloop van die Eisteddfod indien dit nie teruggevra word nie.  Ten einde oortreding van die Outeursregwet  te vermy, moet oorspronlike kopieë van die musiek beskikbaar wees.

  4.10 Waar ongepubliseerde komposisies of verwerkings gebruik word, moet deelnemers self reël vir die reg om die musiek uit te voer en/of te dupliseer.

  4.11 Indien deelnemers nie seker is oor die toepassing van die Wet op Outeursreg nie, kan met SAMRO (Suid-Afrikaanse Musiekregte Organisasie) geskakel word.

 

5. KLEREDRAG

 1. 5.1 ‘n Eisteddfod is ‘n formele optrede, en ‘n netjiese voorkoms ‘n vereiste.  Skooldrag is verkieslik, andersins sal verwag word dat deelnemers se kleredrag in ooreenstemming met die formele aard van die Eisteddfod sal wees.

  5.2 Neem kennis dat uitspattige of onbehoorlike kleredrag ten sterkste afgekeur word.  

  5.3 In die Drama-afdeling is daar spesifieke dramadrag wat vir sekere items vereis word.

 

6. INSKRYFPROSEDURE:

 1. 6.1  Inskrywingsfooie word aangedui by elke item in die verskillende afdelings.

  6.2  Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webtuiste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.

  6.3  Betalings word ook op die webtuiste gedoen via ons PayFast portaal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.

  6.4  Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie.

 

7.  TOEKENNINGS

 1. 7.1 Die besluit om enige toekenning te maak, berus by die beoordelaar en is bindend en finaal.

  7.2 Indien werk nie van bevredigende standaard is nie, is dit die beoordelaar se prerogatief om die toekenning te weerhou.

  7.3 Waar daar voorsiening gemaak word vir spesifieke Afdelings en/of Kategorieë, mag ‘n addisionele sertifikaat vir die wenner van sodanige Afdeling of Kategorie gemaak word.  Sodanige toekennings sal uitdruklik in die sillabus gespesifiseer word.

  7.4 Slegs toekennings wat in die sillabus gespesifiseer is, sal gemaak word.

 

DATUMS 2022

DANS: 

Sluitingsdatum vir inskrywings:                      Donderdag 14 April 2022

Laat inskrywings @ 1½ oorspronklike fooi    Woensdag 20 April 2022

Kompetisies:                                                   Donderdag 12 Mei 2022.

Galakonsert                                                    Donderdag 22 Augustus 2022

 

REDENAARS:

Sluitingsdatum vir inskrywings:                      Donderdag 14 April 2022

Laat inskrywings @ 1½ oorspronklike fooi    Woensdag 20 April 2022

Kompetisies:                                                   Dinsdag 10 Mei 2022.

 

INSTRUMENTAAL, VOKAAL, DRAMA:

Sluitingsdatum vir inskrywings:                      Vrydag 22 Julie 2022

Laat inskrywings @ 1½ oorspronklike fooi    Vrydag 29 Julie 2022

Kompetisies:                                                   22 - 25 Augustus 2022.

Galakonsert                                                    Donderdag 1 September 2022.

 

SKILDER & TEKEN:

Sluitingsdatum vir inskrywings:                      Vrydag 26 Augustus 2022

Laat inskrywings @ 1½ oorspronklike fooi:   Woensdag 31 Augustus 2022

Kunswerke ingehandig vir montering:            Woensdag 31 Augustus 2022

Gala Kunsuitstalling:                                        Woensdag 14 September 2022

Teken In